แบบประกันภัยส่วนบุคคลไวรัสโคโรนา

กรุณากรอกรายละเอียดการสมัคร


  

ประกันไวรัสโคโรน่า แผน 3

  1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 500,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี 50,000 บาท
  3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน) 10,000 บาท

ค่าเบี้ย 450 บาท/ปี

  

ประกันไวรัสโคโรน่า แผน 4

  1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 1,000,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี 100,000 บาท
  3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน) 10,000 บาท

ค่าเบี้ย 850 บาท/ปี