แบบประกันภัยส่วนบุคคลไวรัสโคโรนา

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม


ความคุ้มครองที่ท่านได้รับ

  • 1.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19   100,000 บาท
  • 2.ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี 10,000 บาท
  • 3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)  10,000 บาท

ท่านจะได้รับความคุ้มครอง ภายใน 24 ชั่วโมง และ บริษัทจะส่งกรมธรรม์ให้ท่านทางอีเมลล์ในรูปแบบ e- Policy